CON KÉC MỒ CÔI

 

Không sáng nào không thấy / một con kéc “mồ côi” / bay đậu trước nhà tôi / kêu lên vài ba tiếng…

 

Không bạn để “nói chuyện” con kéc kêu thật buồn.  Nó kêu chưa (?) mỏi mòn…nên sáng nào cũng vậy.

 

Trừ ngày mưa không thấy.  Không biết nó ở đâu.  Chắc ở tận “giang đầu” không thì nơi “hải giác”?

 

Tại sao nó có mặt / mãi mãi trước nhà tôi?  Bởi nó không có đôi / “Mồ Côi” thành tên nó!

 

Kiếp sau mà tôi lỡ…làm con kéc chắc buồn?  Nhà em cũng có vườn chắc tôi bay về đậu?

 

Nói mà không biết…xấu!  Mình tương tư chi hoài?  Em đâu nghĩ tới ai!  Em còn bay trong mộng!

 

*

 

Nghĩ kỳ trong cuộc sống đến chim cũng mồ côi!  Và tôi trong kiếp người bốn phương trời…không bạn!

 

Cảm ơn mỗi buổi sáng / cho tôi “vẽ” bài thơ / nói một chút ước mơ:  Mơ Người Người Thân Ái!    

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17369','3et6oillbj9jp242gpred5e8j7','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-19 06:27:40','/a293360/con-kec-mo-coi.html')